วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

การประชุมตามโครงการเรียนฟรี  15  อย่างมีคุณภาพ


         เมื่อวันที่   23    มีนาคม    2554     นายเสกสรร   สุขเนาว์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 1  คณะกรรมการสถานศึกษา    และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณกิจกรรมวิชาการการ การจัดซื้อหนังสือเรียนและการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับงบประมาณ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล  ในการดำเนินการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์       ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น     258,270        บาท ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ได้จัดสรรเป็น 4 ส่วนคือ ซื้อหนังสือเรียน   70,200  บาท ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน   85,680   บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน   44,910    บาท และงบประมาณพัฒนาผู้เรียนอีก    57,480   บาท
  โดยแยกเป็นชั้นปฐมวัย  หนังสือเรียน   4,800  บาท ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน   7,200   บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน   2,400    บาท และงบประมาณพัฒนาผู้เรียนอีก    5,160   บาท        ชั้นประถมศึกษา   หนังสือเรียน   65,400  บาท ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน   7,8480   บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน   42,510    บาท และงบประมาณพัฒนาผู้เรียนอีก    52,320   บาท 
 

         

    เมื่อที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแล้วโรงเรียนจะดำเนินการเกี่ยวกับ การซื้อหนังสือแบบเรียน   ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15  พฤษภาคม 2554 นี้
     การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน   มีหนังสือเรียนทั้งสิ้น  53  รายการ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    6   และแบบฝึกหัด    20   รายการ   ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ   ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    6
และจะแจกจ่ายให้กับนักเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554  โดยผู้ปกครองมาลงลายมือชื่อยืมหนังสือเรียนพร้อมส่งใบเสร็จค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
******************************************************************************                    

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการภาคี 4  ฝ่าย
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์
วันพฤหัสบดีที่   23   มีนาคม   2554
ณ ห้องสมุด  เวลา  9.30  .

ผู้เข้าร่วมประชุม
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
 1 . นายวิฑูรย์   สงสวัสดิ์
2 . นายสุนทร  จุลรัตน์
3 . นายณรงค์  สามพิมพ์
4 . นายวินัย   บุญยืด
5 . นายสุพัฒสุธา  มณีพงศ์ 
6 . นางสุนีย์  ดาษถนิม
7 . นายภูริชา  เทพจิตร
8 . นายเสกสรร  สุขเนาว์

รายชื่อคณะกรรมการภาคี  4 ฝ่าย
1.นายเดชา  ใจเย็น        ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
2.นางเพียงแข    วรดี     หัวหน้างานบริหารวิชาการตัวแทนครู
3.เด็กชายพงศธร   จุลอมร  ตัวแทนนักเรียน
4.นายวิทูรย์   สงสวัสดิ์       ตัวแทนชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเกษร   เทพรัตน์     หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
2.  นางสุกรรยา   กุมพันธ์  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา     9.30   น.

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1      เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย 
1.2      การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  มีรายละเอียด  4  หัวข้อ  คือ
1)  ค่าหนังสือเรียน
2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน
3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                มติที่ประชุม  รับรอง

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1      ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  จากการประชุมครั้ง
           ที่แล้ว      ซึ่งประกอบด้วย  นายวิทูรย์  สงสวัสดิ์ ตัวแทนชุมชน   นายเดชา  ใจเย็น  ตัวแทน
            ผู้ปกครองนักเรียน   นางเพียงแข  วรดี  ตัวแทนครู   เด็กชายพงศธร   จุลอมร  ตัวแทนนักเรียน
           และเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย
3.2      การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) แจกเอกสาร
            แนวดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาแก่คณะกรรมการทุกคน

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1      จากการประชุมร่วมกันคัดเลือกหนังสือเรียนตามบัญชีรายชื่อหนังสือโดยร่วมกันคัดเลือก 
           ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  กรรมการสภา นักเรียน
          โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์    โดยได้คัดเลือกหนังสือครบทุกชั้น ทุกวิชาแล้ว  และได้แจกรายชื่อ
           หนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา อนุมัติ ตามรายชื่อหนังสือ
           ที่แนบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน    เนื่องจากที่ประชุมของคณะครู  คุณครูประจำชั้นและประจำวิชา  เสนอขอซื้อ แบบฝึกหัด 
                                  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ตรงกับหนังสือเรียนและเหมือนกันทุก
                                  โดยให้โรงเรียนนำ ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ครูต้องการมาเสนอผู้ปกครอง  เพื่อจัดซื้อได้ตรงกัน
                                  ทุกคน  จะได้หรือไม่
นายวิทูรย์   สงสวัสดิ์   คุณครูได้คัดเลือกหนังสือตรงตามความประสงค์ของครูผู้ใช้สอนและสอดคล้อง 
                                  กับหลักสูตรมากกว่าคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก
นายเดชา    ใจเย็น    เป็นการถูกต้องแล้วเพื่อให้สะดวกกับคุณครูผู้ใช้ให้คุณครูนำตัวอย่างมาเสนอ
     ในวันประชุมชี้แจงผู้ปกครองต่อไป
   นายสุนทร    สุจรต   ถ้าโรงเรียนนำหนังสือและแบบฝึกหัดมาจำหน่ายเองเลยจะได้หรือไม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน     โรงเรียนต้องการซื้อหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเหมือนกันทุกคน  และผู้ปกครองก็จะได้รับ      ความสะดวกในการจัดซื้อหากที่ประชุมอนุมัติให้ร้านค้าหรือผู้ได้
รับการคัดเลือกให้จำหน่ายหนังสือแบบฝึกหัดก็จะเป็นการดีและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม        คณะกรรมการภาคี  4  ฝ่ายร่วมกันคัดเลือกร้านค้าเพื่อมาจำหน่ายหนังสือ  โดยให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ควบคุมดูแล  เพื่อความโปร่งใส  ตรวจสอบได้
นายเดชา   ใจเย็น ทางโรงเรียนควรมีวิธีดูแล  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  การใช้หนังสือ  ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้นักเรียน
                          รุ่นต่อไปได้ใช้อีก
นายสุนทร  สุจรต ให้คุณครูเร่งทำสัญญาการยืมหนังสือ  เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบในการดูแลหรือ   ชดใช้  ถ้าหนังสือเสียหาย  หากทำผิดข้อตกลงการยืมหนังสือ
มติที่ประชุม  
1.   ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนตามรายชื่อที่เสนอ
2.   ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำสัญญาการยืมหนังสือเรียน
      ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเป็นกรรมการร่วมในการจัดซื้อ
       หนังสือ 1  คน ที่ประชุมเสนอ  นายวินัย  บุญยืด   และนายวิทูรย์  สงสวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  1  คน

-                   การจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน   เนื่องจากที่ประชุมของคณะครู  คุณครูประจำชั้นและประจำวิชาเสนอ.ให้ใช้เงิน  
                                ค่าอุปกรณ์การเรียนจัดซื้อให้เหมือนกันทุกคน  โดยเน้นความจำเป็นที่จะต้องใช้ใน        
                                กิจกรรมการเรียนประจำวันของนักเรียน
นายวิทูรย์    สงสวัสดิ์.  เสนอว่า  เงินค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงินจำนวนน้อย  ถ้าเป็นไปได้  เสนอให้ทาง
                                 โรงเรียนนำร้านค้าที่ประสงค์จะขายในราคาที่ซื้อได้มาจำหน่ายที่โรงเรียนจะเป็นแนวทาง
                                 ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดิน
                                 ทางไปจัดซื้อด้วย

นางสุนีย์   ดาษถนิม    เสนอว่า  ถ้าทางโรงเรียนนำร้านค้ามาจัดจำหน่ายตามที่นายวิทูรย์  สงสวัสดิ์  เสนอ
                                ทางโรงเรียนเกรงว่าจะเป็นที่ครหาได้ว่าทางโรงเรียนมีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านค้าได้
นายวินัย   บุญยืด        เสนอว่า  เห็นด้วยกับ  นายวิทูรย์   สงสวัสดิ์   ที่จะให้ทางร้านมาจำหน่าย ที่โรงเรียน 
                                ถ้าทางโรงเรียนกลัวจะผิดระเบียบทางราชการ ทางคณะกรรมการสถานศึกษา จะควบคุมดูแล
                                ในการคัดเลือกร้านค้า  ที่มีสินค้ามีคุณภาพ และราคาเหมาะสม  มีวิธีการคัดเลือกให้โปร่งใส
                                และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ ผู้ปกครอง และให้การ
                                ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน  เป็นไปในแนวเดียวกันและทันเวลาด้วย
มติที่ประชุม               เห็นด้วย  ให้ทางคณะกรรมการร่วมกันคัดเลือกร้านค้ามาจำหน่าย

-                   การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน    ทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง  โดยให้ผู้ปกครองจัดซื้อเอง 
                                  และนำใบเสร็จพร้อมเครื่องแบบที่จัดซื้อ  มาแสดงในวันที่ทางโรงเรียนเปิดเรียนด้วย
 มติที่ประชุม                 เห็นด้วย 

-    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1ได้โอนเงิน งบประมาณ
                                 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา จะจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1. กิจกรรมวิชาการ  ปีละ  1  ครั้ง
           2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ปีละ  1  ครั้ง
           3. กิจกรรมทัศนศึกษา  ปีละ  1  ครั้ง
           4. การให้บริการสารสนเทศ/ICT  ปีละ  40  ชั่วโมง/คน
นายสุพัฒสุธา  มณีพงศ์  ในการดำเนินงานในส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขอให้ทางโรงเรียน
                                   ชี้แจงรายละเอียดและอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย   ตลอดทั้ง 
                                    แนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ในการดำเนินการในส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนจะ ดำเนินการ ตามขั้นตอน
                                 ต่อไปนี้
             1.  เมื่อได้รับเงินงบประมาณ  ให้ตรวจสอบว่าเงินที่โอนลงในสมุดธนาคารมียอดเงินถูกต้อง
                  ตรงตามบัญชีจัดสรรหรือไม่
            2.   ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามโรงเรียนตามจำนวนเงินที่ได้รับ 
            ส่งเขตพื้นที่การศึกษา
            3.  กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัด  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
            คณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย
           4.   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  จะต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ  เพื่อให้เกิด
                 ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
           5.  เงินที่เหลือจากการดำเนินการแล้ว  สามารถนำไปจ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี  15  ปี 
                 อย่างมีคุณภาพ  ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
                สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการร่วมภาคี  4  ฝ่าย
มติที่ประชุม              เห็นด้วยกับแนวดำเนินการที่กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการร่วมภาคี  4  ฝ่าย   มีส่วนใน
                               การตรวจสอบให้การเสนอแนะ  เพื่อความโปร่งใสของการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
               
ผู้อำนวยการโรงเรียน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 ให้กับสถานศึกษา
                                เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์
                                 การเรียนได้ในวันที่ 30 มีนาคม   2554

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ
                                ไม่มี

                                                                                               

                                               ปิดการประชุม  เวลา  12.30  น.
                                                  ครูภูริชา  เทพจิตร   บันทึก
                                               นางสาวธนพร  ทองอนันต์   พิมพ์/ทาน

ไม่มีความคิดเห็น: